• +380 (98) 507-75-35

Публічний договір
надання інших видів освіти, що не підлягають ліцензуванню
(договір приєднання)

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які зацікавлені в отриманні інших видів освіти, що не підлягають ліцензуванню, які визначені на веб-сайті https://borysovacademy.com/ і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСОВ АКАДЕМІЯ», надалі за текстом – «Виконавець», в особі директора Гончара Андрія Анатолійовича, укласти договір приєднання (надалі – «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Курс – форма надання Виконавцем інших видів освіти, що не підлягають ліцензуванню Послугу вигляді консультацій Замовниказа визначеною Програмою.

1.2. Програма – строки, порядок та об’єм надання послуг, визначені для  кожного окремого Курсу, що міститься на веб-сайті Виконавця та погоджені Сторонами.

1.3. Веб-сайт Виконавця  – https://borysovacademy.com/.

1.4. Форма – форма «Зареєструватися на курс», розміщена на веб-сайті Виконавця.

1.5. Замовник – фізична особа, яка здійснює акцепт договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем інших видів освіти, що не підлягають ліцензуванню (далі – Послуги) у вигляді надання доступу Замовнику до проходження обраного нимкурсу за відповідною програмоюта оплата цих Послуг Замовником на умовах, визначених Договором. Повний перелік Послуг, їх характеристики та вартість визначені на веб-сайті Виконавця.

2.2. Замовник користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі.

2.3. Всі умови цього Договору є обов’язковими для Замовника та Виконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Чинна версія Договору розміщена на веб-сайті Виконавця, і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг при заповненні Форми, до моменту здійснення ним акцепту умов Договору згідно з п.3.5. цього Договору.

3.2. Договір між Сторонами укладається у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

3.3. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником усіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень, та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору про надання послуг відповідно до обраного курсу (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).

3.4. Будь-яка із зазначених у п. 3.5. дій окремо, якщо вона виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

3.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

3.5.1. заповнення Форми на веб-сайті Виконавця;

3.5.2. здійснення Замовником оплати за Послуги.

3.6. Договір вважається укладеним між Сторонами і вступає в силу з моменту акцепту, і діє протягом усього строку отримання Послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника:

4.1.1.Користуватися Послугами Виконавця відповідно до положень цього Договору;

4.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, перелік Послуг, які надаються.

 

4.2. Права Виконавця:

4.2.1.Отримувати оплату за надання Послуг;

4.2.2. Змінювати строки надання Послуг, що визначені відповідною Програмою окремого Курсу, попередньо повідомивши про це Замовника, шляхом направлення повідомлення за електронною адресою (email), що зазначена Замовником у Формі;

4.2.3. Припинити надання Послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору;

4.2.4. На власний розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором;

4.2.5. В односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов шляхом розміщення їх веб-сайті Виконавця.

 

4.3. Обов’язки Замовника:

4.3.1. Ознайомитись з програмою курсу та у визначений час прибути для отримання Послуг;

4.3.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця.

4.3.2. Прибути до місця надання Послуг згідно попередньо наданої Виконавцем інформації.

 

4.4. Обов’язки Виконавця:

4.4.1. Забезпечити своєчасно надання Послуг відповідно до обраного Замовником курсу;

4.4.2. Надавати інформаційне та консультаційне сприяння Замовнику щодо переліку Послуг, які надаються.

4.4.3. Інформувати Замовника в разі виникнення обставин, що перешкоджають наданню Послуг за цим Договором.

5. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги надаються Замовнику на умовах 100 % попередньої оплати відповідно до затверджених Виконавцем цін, вказаних на веб-сайті Виконавця (надалі за текстом – «Ціни»).

5.2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця за сформованим рахунком із використанням сервісу LIQPAY чи іншим способом, на вибір Виконавця.

5.3. У разі відсутності Замовника у визначений Програмою час для отримання Послуг, Послуги вважаються належно наданими Виконавцем і кошти у цьому разі Замовнику не повертаються.

5.4. У разі неможливості прибуття Замовника до місця надання Послуг, Виконавець, на власний розсуд, може прийняти рішення про перенесення дати та місця надання Послуг на інший день.

5.5. У разі відмови Замовника від оплачених Послуг, він має право мінімум за 5 (п’ять) днів до дати надання Послуг повідомити Виконавця про бажання повернути сплачені кошти відповідно до п. 5.1.  Договору. Такі грошові кошти повертається Замовнику у термін від 10 робочих днів з моменту звернення, за вирахуванням комісії за перерахунок/повернення коштів, сплачених податків та інших зборів, що були понесені Виконавцем.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством України.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.3.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, початку бойових дій, війни, надзвичайних подій тощо), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами Договору.

6.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

9.2.Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

9.3. Замовник шляхом укладення цього Договору надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».